ČCE - Českobratrská církev evangelická - Farní sbor Modřany

3.5.2009: Milí přátelé, YMCA vás srdečně zve 10.5.2009 na tradiční zahradní slavnost Ke Dni Matek, která se koná na Jižním městě v Modletické 1404. Více se dozvíte na www.mc-domecek.cz nebo poutač v dokumentech v doc formátu i v v pdf formátu.
23.4.2009: Liběchovsko – 23.5.2009 sborový výlet pro velké i malé. Pozvánku s podrobným itinerářem sestry Marty Hrabákové najdete v nepravidelných akcích nebo podrobně v dokumentech.
29.3.2009: Vážené setry a bratři, po roce se opět sejdeme na tradičním, velikonočním Jedení beránka. Setkání se koná 8.4 2009 od 18.30 hodin v malém domečku. Všichni jste srdečně zváni. Více aktualit

Modlitby

Modlitby členů našeho sboru v rámci prvního čtení našich bohoslužeb.

Modlitba 31.5.2009

Požehnaný jsi Hospodine, náš Bože, celá země je plná Tvé slávy. Radujeme se a veselíme z Tvého rána a z Tvého dne. Jásáme nad Tvými znameními a zázraky. Vyznáváme, že hledáme moudrost a dobro. Snažíme se být užiteční a stateční. Toužíme žít spravedlivě a poctivě. Vyznáváme, že ve světě kolem sebe se setkáváme spíše s lhostejností než s moudrostí, se sobectvím spíše než se spravedlností, s malostí spíše než se statečností.
Vyznáváme, že v nás samých je mnoho omezenosti a nedokonalosti, mnoho slabosti a pošetilosti.
Prosíme, smiluj se nad námi.
Prosíme, očisť svým duchem naše oči, ať přes šeď, špínu a bídu spatřujeme zářící slávu Tvého světa.
Prosíme, přetvoř svým duchem naši mysl, ať mezi překážkami, zmatkem a trápením rozeznáváme pravou cestu – cestu od Tebe k Tobě.
Prosíme, připrav svým duchem naše srdce, ať mocí své nepatrnosti a neúplnosti přispíváme k plnosti lásky a bohatství života Tvého lidu a celého Tvého stvoření.
Prosíme, přiznej se k tomuto našemu shromáždění. Naplň nás svým svatým duchem, ať s odvahou a odhodlaně mluvíme svým jazykem Tvé slovo a hlásáme svými činy Tvou chválu.
Prosíme, vyslyš naše pokorné modlitby. Učiň to pro Své svaté jméno, jehož sláva je od věků až na věky.

Amen.

Modlitba 3.5.2009

Hospodine,

Pane náš, Ty jsi naše síla
i když Tě nedokážemen postihnout,
Ty jsi naše spása
i když naše víra zápasí s pochybnostmi,
Ty nám odpouštíš
i když nám schází síly k úplnému přiznání a dokonalé lítosti.
Ty nás máš rád
i když my nejsme dokonalí v lásce.
Tak věříme, Pane, ač nemáme dokonalé poznání ani stvrzenkus nebeským razítkem,
tak se opíráme o svědectví druhých,
o zkušenosti zápasů víry, jimiž jsi nám projít,
o evangelium Tvého syna, Ježíše Krista,
o solidaritu ve společenství Tvého lidu,
o naději, kterou nečekaně – snad z Tvého Ducha – dostáváme
a a že z této víry smíme žít,
za to Ti Pane děkujeme.

Amen

Archivy roku 2011

Archivy roku 2006

Archivy roku 2005